Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten

Garantiefondsen zijn voor de stimulering en ontwikkeling van met name Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)  een veel gebruikt instrument. Het Garantiefonds staat garant voor dekkingstekorten bij kredietaanvragen die aan alle andere bancaire vereisten voldoen. Hiermede wordt de toegankelijkheid voor ondernemers op de lokale kapitaalmarkt vergroot.

VISIE

Het Garantiefonds zal zich inzetten om als aanbieder van garantstellingen voor de KMO-sector een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van Suriname te leveren.

MISSIE

Duurzaam stimuleren van de economische en sociale ontwikkeling van de KMO-sector, m.u.v. de handel en in grote mate gebaseerd op het nationaal ontwikkelingsplan.

Waarmee is de beheerder en uitvoerder
van het Garantiefonds belast?

De Beheerder is belast met de uitvoering van het beleid van het Bestuur en voert het beheer over de Stichting.

Conform artikel 11 van de statuten zijn de taken van de Beheerder als volgt:

 1. het voor rekening en risico van de Middelen van de Stichting en conform de door het Bestuur goedgekeurde financieringsvoorstellen aangaan van garantieovereenkomsten met daarvoor in aanmerking komende kredietinstellingen; alsook
 2. het op basis van de onder sub i bedoelde overeenkomsten afwikkelen van eventuele financiële verplichtingen jegens kredietinstellingen;
 3. het toezien op de naleving van de voorwaarden en verplichtingen van de kredietinstellingen, voortvloeiend uit de namens de Stichting met hen gesloten garantiestellingovereenkomsten;
 4. het beleggen van tijdelijk overtollige middelen in overeenstemming met door het Bestuur te verstrekken richtlijnen en voor zover relevant na uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur; alsmede
 5. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur inzake aangelegenheden met betrekking tot onder andere de realisatie van de doelstellingen van de Stichting.
 1. het beheren en administreren van de tot de Stichting behorende middelen en wel zodanig dat er geen vermenging met het eigen vermogen van de Beheerder plaatsvindt;
 2. het verzorgen van de administratie en het voeren van het secretariaat van de Stichting. Dit laatste omvat tevens het afwikkelen van de correspondentie, alsmede het voorbereiden en de nazorg van de periodieke vergaderingen van het Bestuur;
 3. het, in overleg met het Bestuur, formuleren van de te hanteren procedure- en gedragsregels met betrekking tot de relaties met de stakeholders van de Stichting;
 4. het ten behoeve van het Bestuur opstellen van halfjaarlijkse verslagen en het verslag van het lopende jaar over de gang van zaken en de financiële positie van de Stichting, alsmede het in overleg met het Bestuur concipiëren van de jaarlijkse begroting voor het komend jaar;
 5. het ten behoeve van het Bestuur in bancaire en juridische zin toetsen van garantieaanvragen;
 6. het in opdracht van het Bestuur verrichten van alle rechtshandelingen ter realisering van de doelstellingen van de Stichting, waaronder:

Het bestuur

Het Bestuur heeft onder andere als taken, het toezicht houden op de uit te voeren taken van de Beheerder, het periodiek evalueren van het functioneren van het Garantiefonds in relatie tot haar doelstellingenen het beoordelen van garantieaanvragen.

Het huidig Bestuur is per beschikking van de Minister van Financiën d.d. 31 mei 2018 “La.F. No.3070” benoemd en ziet er als volgt uit:

Voorzitter

Ricky Soedamah
Ministerie van Financien en Planning

Lid

Andrew Sabiran
Suriname Business Forum

Lid

Alexander van Petten
Surinaamse Bankiersvereniging

Lid

Shiwanie Katwaroo
Suriname Business Forum

Het Bestuur wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van de Beheerder. De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. is aangesteld als de Beheerder van het Garantiefonds.

Ontstaansgeschiedenis

 De Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten (Garantiefonds) is opgericht op 12 februari 1979. Het doel van het Garantiefonds is het bevorderen van investeringen in alle bedrijfstakken, met uitzondering van de handel, in het bijzonder voor het klein-, middenbedrijf en startende ondernemingen. Het Garantiefonds streeft haar doel na door het verstrekken van garanties aan de in Suriname werkzame kredietinstellingen, voor de door deze instellingen te verlenen kredietfaciliteiten aan de in Suriname gevestigde en werkzame bedrijven.

Op 11 juli 2014 zijn de statuten gewijzigd en gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname op vrijdag 22 augustus 2014 No. 67.

De Surinaamse en Nederlandse regering kwamen overeen dat uit het Tienjaren Plan twee miljoen Surinaamse gulden werd vrijgemaakt voor werkkapitaal. Toen de NOB op 16 september 1963 officieel van start ging, bedroeg haar maatschappelijk kapitaal vijf miljoen Surinaamse gulden. Minister Jules Sedney van Financiën werd zelf de eerste president-directeur van de NOB.
In 1969 droeg de Nationale Investeringsbank haar portefeuille over aan de NOB. Vanuit beide portefeuilles was aan het eind van 1970 voor ruim 3,5 miljoen Surinaamse gulden uitgezet aan leningen binnen de landbouw, houtindustrie, staalconstructie en overige sectoren.

Onze oprichtingsmotieven en doelstellingen zijn nog steeds actueel. Hoewel de tijd en ontwikkelingen niet stil zijn blijven staan, is Suriname als jonge republiek nog altijd een land in ontwikkeling. Het was vallen en opstaan in de afgelopen 60 jaar, maar we móeten verder. Met hernieuwde kracht, een heldere visie en vastberadenheid vervullen we onze historische rol als aanjager om de ontwikkeling van Suriname naar een hoger niveau te tillen.

Wij zijn meer dan ooit toegewijd aan verdere versterking en groei van kleine en middelgrote ondernemingen, de grootste stuwers van onze economie. Zij kunnen zorgeloos verder met onze bedrijfskredieten met voordelige rentes en soepele voorwaarden. Goedgeschoold menselijk kader is minstens even belangrijk om een land tot ontwikkeling te brengen. Met onze studieleningen spelen we hierop in.

Raad van Commissarissen

De aandeelhouder van de bank, de Staat Suriname, wordt vertegenwoordigd door een
Raad van Commissarissen:

President-Commissaris

Reguillo Hira

 

Shalini Khedoe

 

Rabia Abdoelrahman

 

Ronny Garib

 

Nicole Deira

 

Claudine van Emden

Bestuur Fondsen in beheer

Het bestuur van de fondsen onder beheer van de NOB ziet er als volgt uit.

Voorzitter
Productie Krediet Fonds
 

Daniël Lachman

Voorzitter
Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector

Jaswant Doekharan

Voorzitter
Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten

Ricky Soedamah

Voorzitter
Studiefond Medische Specialisten in Opleiding

Ritesh Dhanpat

Contact

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.